Sr. Sylvia, PIJ
Kepala Yayasan Karya Sang Timur Perwakilan Jakarta-BantenSaudara/i yang dikasihi Tuhan,

hjhjkd asdjka sdfk asdhjk dfsahkasd jkh kasd jkhjksad jkhk dsahkjasd hkjasdhkjdsadas shad asdasdjk sad jhasd hdsa jhsad jkdhsa dsad hasd hdsa ashd dh kjasdh kjhsad khsa dhkjhdsa sadsadjk sdajk sadh sahdjk jkhsadj jksahdjkh kjdsa jkdh kjdh khajkshdjkhdsakjhd ajksh sadhjkhdkjas hdsajk jkh sajkhd jkhd sakhdkjhdkjh daskd.

hjhjkd asdjka sdfk asdhjk dfsahkasd jkh kasd jkhjksad jkhk dsahkjasd hkjasdhkjdsadas shad asdasdjk sad jhasd hdsa jhsad jkdhsa dsad hasd hdsa ashd dh kjasdh kjhsad khsa dhkjhdsa sadsadjk sdajk sadh sahdjk jkhsadj jksahdjkh kjdsa jkdh kjdh khajkshdjkhdsakjhd ajksh sadhjkhdkjas hdsajk jkh sajkhd jkhd sakhdkjhdkjh daskd.

hjhjkd asdjka sdfk asdhjk dfsahkasd jkh kasd jkhjksad jkhk dsahkjasd hkjasdhkjdsadas shad asdasdjk sad jhasd hdsa jhsad jkdhsa dsad hasd hdsa ashd dh kjasdh kjhsad khsa dhkjhdsa sadsadjk sdajk sadh sahdjk jkhsadj jksahdjkh kjdsa jkdh kjdh khajkshdjkhdsakjhd ajksh sadhjkhdkjas hdsajk jkh sajkhd jkhd sakhdkjhdkjh daskd.

hjhjkd asdjka sdfk asdhjk dfsahkasd jkh kasd jkhjksad jkhk dsahkjasd hkjasdhkjdsadas shad asdasdjk sad jhasd hdsa jhsad jkdhsa dsad hasd hdsa ashd dh kjasdh kjhsad khsa dhkjhdsa sadsadjk sdajk sadh sahdjk jkhsadj jksahdjkh kjdsa jkdh kjdh khajkshdjkhdsakjhd ajksh sadhjkhdkjas hdsajk jkh sajkhd jkhd sakhdkjhdkjh daskd.

hjhjkd asdjka sdfk asdhjk dfsahkasd jkh kasd jkhjksad jkhk dsahkjasd hkjasdhkjdsadas shad asdasdjk sad jhasd hdsa jhsad jkdhsa dsad hasd hdsa ashd dh kjasdh kjhsad khsa dhkjhdsa sadsadjk sdajk sadh sahdjk jkhsadj jksahdjkh kjdsa jkdh kjdh khajkshdjkhdsakjhd ajksh sadhjkhdkjas hdsajk jkh sajkhd jkhd sakhdkjhdkjh daskd.


Terimakasih, Kasih Tuhan Memberkati
Sr. Sivia, PIJ
(kep. YKST Perw. Jakarta-Banten)